Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370791 (2020-510026)
Referentienummer:Koksijde-PPP00T-2928/0007/2020-043-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:04/05/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Heraanleg van de Hagedoornstraat en de Lusthuisjesstraat te Koksijde
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde BE, De heer Wesley Dorné
+32 58533062
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Koksijde
Zeelaan 303
Koksijde
8670
De heer Wesley Dorné
Telefoon: +32 58533062
wesley.dorne@koksijde.be
Fax: +32 58533116
www.koksijde.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2928/0T/2020
Studiebureau Plantec NV
Nationaal identificatienummer: 428.825.122
Nieuwpoortsesteenweg 399
Oostende
8400
Telefoon: +32 59561010
info@plantec.be
www.plantec.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Heraanleg van de Hagedoornstraat en de Lusthuisjesstraat te Koksijde


2020-043

zie II.2.4


Hagedoornstraat en Lusthuisjesstraat


Heraanleg van de Hagedoornstraat en de Lusthuisjesstraat te Koksijde


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 80

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 13:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-09-01
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 13:30

Dienst Technisch Bureau Koksijde


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25