Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370812 (2020-510095)
Referentienummer:Vilvoorde-PPP04C-1612/0004/SPS 2020-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:15/05/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Goedkeuren projectomschrijving voor het tijdelijk anders bestemmen TAB van de Asiat-site. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
stad Vilvoorde, stadhuis - Grote Markt, 1800 Vilvoorde BE, De heer Peter Van Herck
+32 22554541
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


stad Vilvoorde
Nationaal identificatienummer: BE 0207.514.474
stadhuis - Grote Markt
Vilvoorde
1800
De heer Peter Van Herck
Telefoon: +32 22554541
peter.van.herck@vilvoorde.be
Fax: +32 22554781
www.vilvoorde.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1612/4C/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Goedkeuren projectomschrijving voor het tijdelijk anders bestemmen TAB van de Asiat-site. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


SPS 2020-01

zie II.2.4


De Stad Vilvoorde doet een oproep tot tijdelijke invulling van de voormalige legerkazerne ‘ASIAT', dat op 1 oktober 2018 eigendom werd van de Stad Vilvoorde. Het domein van ca. 5,7 ha is gelegen langsheen de Mechelsesteenweg, Kerkhofstraat, Willem Elsschotstraat en de Zenne. Op de site zijn een 18-tal gebouwen aanwezig, voornamelijk diverse opslagloodsen en werkruimten die werden ingezet voor militaire telecommunicatie (AsIAT, het ‘Arsenaal der Instrumenten en Apparatuur voor Telecommunicatie').

Deze marktbevraging richt zich tot één huurder die instaat voor het inrichten en het coördineren van het geheel aan tijdelijke activiteiten en het globaal managen van de volledige site (met uitzondering van enkele kleine delen, zie verder) voor de hele periode van Tijdelijk Anders Bestemmen. Het managen van de site verloopt via een huurovereenkomst afgesloten met de stad.

Het betreft dus in se geen overheidsopdracht. Wel wordt geopteerd om openbaar te publiceren, cfr. een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Opdracht voor 60 maanden, verlengbaar voor 60 maanden.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Globale visie en voorgestelde activiteiten
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Plan van aanpak en management van de site
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Financieel ondernemingsplan over een periode van 5 jaar
Weging: 25
Kostencriterium
Naam: Finacieel voorstel ten opzichte van de stad
Weging: 15
Looptijd in maanden 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Volgende kandidaat zal uitgesloten worden in elk stadium van de procedure:

- De kandidaat die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen.

- De kandidaat die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is of die voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen.

- De kandidaat die, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

- De kandidaat die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;

- De kandidaat die achterstallen heeft bij de stad Vilvoorde of andere aan de stad gelieerde rechtspersonen;

- De kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;

- De kandidaat die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;

- De kandidaat die veroordeeld is geweest voor een van volgende misdrijven;

• omkoping;

• fraude;

• terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;

• witwassen van geld en financiering van terrorisme;

• kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

• het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

- De kandidaat die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen.


1. Van de kandidaat-huurder wordt verwacht dat hij een zekere ervaring met organisatie en management van activiteiten in leegstaande gebouwen en/of sites heeft.

Deze ervaring wordt aangetoond met een beknopte nota waarin deze ervaring met minimaal één tot maximaal drie referenties van organisatie en management van activiteiten in leegstaande gebouwen en/of sites wordt aangetoond.

De nota bevat maximaal 4 pagina's A4 per referentie. Voor iedere referentie wordt minstens opgegeven:

- plaats van uitvoering

- tijdstip en periode van tijdelijk gebruik

- oppervlakte van in gebruik genomen gebouwen en/of site

- aard van de georganiseerde activiteiten

- beknopte beschrijving van visie en aanpak van het tijdelijk gebruik en rol van de kandidaat hierin

- beeldmateriaal


1. zekere ervaring met organisatie en management van activiteiten in leegstaande gebouwen en/of sites


Voor informatie zie de projectomschrijving.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-05-15
Plaatselijke tijd: 09:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-09-12

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

Datum nog te bepalen, rekening houdende met de corona-richtlijnen.

Meet informatie vindt u terug in de projectomschrijving.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Beroepsprocedure

U kan binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de kennisgeving een vordering tot schorsing indienen bij de Raad van State.

U kan een beroep tot nietigverklaring instellen binnen een termijn van zestig dagen na kennisgeving van de beslissing.

Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25