Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370826 (2020-510099)
Referentienummer:PZ Arro Ieper-PPP13Q-21/0006/A/2020/3-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:28/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Plaatsen koeling HC
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Politiezone Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper BE, De heer Glen Saeremans
+32 57230550
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Politiezone Arro Ieper
Ter Waarde 54
Ieper
8900
De heer Glen Saeremans
Telefoon: +32 57230550
PZ.ArroIeper.Logistiek@police.belgium.eu
Fax: +32 57230559
www.arroieper.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/21/13Q/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Plaatsen koeling HC


A/2020/3

zie II.2.4


Ter Waarde 54, 8900 Ieper


Uitwerken van een oplossing voor het ventilatie- en hitteprobleem binnen een volledig gebouw, bestaande uit een gelijkvloers en 3 verdiepingen.

Plannen en alle benodigde informatie kunnen hiervan bekomen worden op aanvraag.

Plaatsen van deze oplossing.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 45
Kwaliteitscriterium
Naam: Service
Weging: 10
Prijs
Weging: 45
Aanvang 2020-07-01
Einde 2020-12-31

Vrije opties (Niet gespecifieerd)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Geen


1. Omzet

2. Bankverklaring


1. Laatste 5 jaar

2. nvt


1. Lijst met gelijkaardige werken


1. 5 voorbeelden

Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-28
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-04-30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

08/04/2020 om 09.00

Deelnaam aan het plaatsbezoek dient op voorhand gemeld te worden.

Aanwezige personen en hun rijksregisternummer verplicht op voorhand ingediend.

Andere data zijn mogelijk, maar enkel op afspraak en wegens onoverkomelijke omstandigheden.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State afdeling bestuursrechtspraak
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25