Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370859 (2020-510065)
Referentienummer:S.Bilt-016/001-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:27/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Wegeniswerken in de Oude Galgenstraat te Kapellen
Beknopte beschrijving:
De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van wegeniswerken in de Oude Galgenstraat te Kapellen. Deze opdracht omvat in het bijzonder:- insnijden van bestaande rijweg, het affrezen van de asfalttoplaag en opbraak van de zijdelingse verharding- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen- Het aanbrengen van een profileerlaag en toplaag asfalt (verbreding van de rijweg en wijziging van de verkanting t.o.v. bestaande toestand)- Het plaatsen van kantstroken uit beton- Het aanpassen van de opritten o.v. wijziging verkanting- Het profileren en inzaaien van de bermen door hydraulische bezaaiing- Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering
Aanbestedende overheid:
Gemeente Kapellen, Antwerpsesteenweg 130, 2830 Kapellen BE, Inge Beyers
+32 36606603
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
21/04/2020 2020-512930 2020-510065 1_E1
25/03/2020 2020-510065 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Kapellen
Nationaal identificatienummer: 0840.031.678_529193
Antwerpsesteenweg 130
Kapellen
2830
Inge Beyers
Telefoon: +32 36606603
ruimte@kapellen.be
www.kapellen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370859
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370859
S.Bilt
Antwerpsesteenweg 45
Willebroek
2830
Barbara Verhoeven
Telefoon: +32 32167152
barbara.verhoeven@sbilt.be
www.sbilt.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370859
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=S.Bilt-016%2F001-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Wegeniswerken in de Oude Galgenstraat te Kapellen


S.Bilt-016/001-F02_0

De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van wegeniswerken in de Oude Galgenstraat te Kapellen.

Deze opdracht omvat in het bijzonder:

- insnijden van bestaande rijweg, het affrezen van de asfalttoplaag en opbraak van de zijdelingse verharding

- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen

- Het aanbrengen van een profileerlaag en toplaag asfalt (verbreding van de rijweg en wijziging van de verkanting t.o.v. bestaande toestand)

- Het plaatsen van kantstroken uit beton

- Het aanpassen van de opritten o.v. wijziging verkanting

- Het profileren en inzaaien van de bermen door hydraulische bezaaiing

- Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering


Kapellen: Oude Galgenstraat


insnijden bestaande rijweg - affrezen toplaag asfalt - aanbrengen profileerlaag en toplaag asfalt (verbreding van de rijweg en wijziging van de verkanting t.o.v. bestaande toestand) - plaatsen van kantstroken uit beton - aanpassen van de opritten o.v. wijziging verkanting - profileren en inzaaien van de bermen door hydraulische bezaaiing - onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 40

Het dossier wordt opgestuurd mits voorafgaandelijke storting van 250,00 euro (incl 21% btw) op BE64 0016 4819 0452 van S.Bilt bvba (met vermelding van BTW-nr en Bestek 016/001)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 10:00

S.Bilt bvba, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek


De zitting is openbaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij S.Bilt bvba, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek (tel 03 216 71 52)

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform


Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25