Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370867 (2020-510072)
Referentienummer:Molse Bouwmaatschappij-PPP0ZE-34/0002/2017/0478/-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:22/05/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Turnhoutsebaan 111 - Renovatie van gevels en ombouwen van een winkelruimte tot 2 appartementen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting CV, Bosveld 152, 2400 Mol BE, De heer Erik Schoofs
+32 14315070
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting CV
Nationaal identificatienummer: 0404176135
Bosveld 152
Mol
2400
De heer Erik Schoofs
Telefoon: +32 14315070
erik.schoofs@molsebouwmaatschappij.be
Fax: +32 14315640
www.molsebouwmaatschappij.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/34/ZE/2020
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Turnhoutsebaan 111 - Renovatie van gevels en ombouwen van een winkelruimte tot 2 appartementen


2017/0478/02

zie II.2.4


Mol


De renovatie van alle gevels van het appartementsgebouw in de Turnhoutsebaan 111, 2400 Mol en de verbouwing van de gelijkvloerse winkelruimte tot 2 appartementen.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 250

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-05-22
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-11-18
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-05-22
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting
Bosveld 152
Mol
2400
Telefoon: +32 14315070
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25