Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 375985 (2020-516954)
Referentienummer:MRMP-S/S-20SS517-F21_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:24/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Marché pluriannuel à bordereau de prix avec un médecin pour la Défense
Beknopte beschrijving:
Marché pluriannuel à bordereau de prix avec un médecin pour la Défense
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Services, Rue d'Evere, 1, 1140 Evere BE
+32 24415480
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2020-516954
Archive
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-S/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Services
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_20
Rue d'Evere, 1
Evere
1140
Telefoon: +32 24415480
mrmp-s-s@mil.be
https://www.mil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375985
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375985

Marché pluriannuel à bordereau de prix avec un médecin pour la Défense


MRMP-S/S-20SS517-F21_0

Marché pluriannuel à bordereau de prix avec un médecin pour la Défense


Voir annexe A


Voir annexe A


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Voir annexe A


AFDELING: PROCEDURE


Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 001-000017
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-24
Plaatselijke tijd: 09:25

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Voir annexe A


Beroepsinstantie
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19