Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 375986 (2020-517027)
Referentienummer:Karel de Grote-Hogeschool VZW-STUVO_2020_002-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:16/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het leveren van industrieel composteerbare disposables
Beknopte beschrijving:
KdG wil een raamovereenkomst sluiten voor het leveren van industrieel composteerbare disposables voor de studentenrestaurants en koffiebars op haar campussen
Aanbestedende overheid:
Karel de Grote Hogeschool VZW, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Karel de Grote Hogeschool VZW
Nationaal identificatienummer: 0458.402.105_22766
Brusselstraat 45
Antwerpen
2018
overheidsopdrachten@kdg.be
www.kdg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375986
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375986
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Karel+de+Grote-Hogeschool+VZW-STUVO_2020_002-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=29678
Hogeschool

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het leveren van industrieel composteerbare disposables


Karel de Grote-Hogeschool VZW-STUVO_2020_002-F02_0

KdG wil een raamovereenkomst sluiten voor het leveren van industrieel composteerbare disposables voor de studentenrestaurants en koffiebars op haar campussen


KdG Campussen


KdG wil een raamovereenkomst afsluiten voor het leveren van industrieel composteerbare disposables voor de studentenrestaurants en koffiebars op haar campussen.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

KdG heeft het recht om de overeenkomst 3 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.


zie opdrachtdocument


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie opdrachtdocument


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-16
Plaatselijke tijd: 12:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie opdrachtdocument


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19