Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 375989 (2020-516959)
Referentienummer:MRMP-S/S-20SS518-F21_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:24/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst met een arts voor Defensie
Beknopte beschrijving:
Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst met een arts voor Defensie
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten, Eversestraat, 1, 1140 Evere BE
+32 24415480
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2020-516959
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_20
Eversestraat, 1
Evere
1140
Telefoon: +32 24415480
mrmp-s-s@mil.be
https://www.mil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375989
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375989

Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst met een arts voor Defensie


MRMP-S/S-20SS518-F21_0

Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst met een arts voor Defensie


zie bijlage A


zie bijlage A


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bijlage A


AFDELING: PROCEDURE


Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 001-000018
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-24
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie bijlage A


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19