Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376004 (2020-516922)
Referentienummer:ANB-ANB/TB/DZK/2020/39 -F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:15/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Groenonderhoud in ANB-domeinen in de boswachterij NW-Hageland
Beknopte beschrijving:
Voorwerp van deze diensten: Groenonderhoud in ANB-domeinen in de boswachterij NW-Hageland.Toelichting: De opdracht betreft een onderhoudsopdracht voor het uitvoeren van groenonderhoud in de ANB-domeinen Ter Heide te Rotselaar, Lindenbos in Lubbeek, Chartreuzenbos en Horst in Holsbeek, Troostembergbos in Tielt-Winge en het Meetshovenbos in Aarschot. De opdracht bestaat voornamelijk uit het onderhoud van graspartijen, het scheren van hagen en groenmassieven en aanvullende diensten zoals het ophalen van vuil.
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75 , 2920 Brussel BE, Mike Verhaert
+32 492234110
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
Havenlaan 88 bus 75
Brussel
2920
Mike Verhaert
Telefoon: +32 492234110
mike.verhaert@vlaanderen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376004
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376004
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376004
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-ANB%2FTB%2FDZK%2F2020%2F39+-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Groenonderhoud in ANB-domeinen in de boswachterij NW-Hageland


ANB-ANB/TB/DZK/2020/39 -F02_0

Voorwerp van deze diensten: Groenonderhoud in ANB-domeinen in de boswachterij NW-Hageland.

Toelichting: De opdracht betreft een onderhoudsopdracht voor het uitvoeren van groenonderhoud in de ANB-domeinen Ter Heide te Rotselaar, Lindenbos in Lubbeek, Chartreuzenbos en Horst in Holsbeek, Troostembergbos in Tielt-Winge en het Meetshovenbos in Aarschot. De opdracht bestaat voornamelijk uit het onderhoud van graspartijen, het scheren van hagen en groenmassieven en aanvullende diensten zoals het ophalen van vuil.


ANB-domeinen Ter Heide te Rotselaar, Lindenbos in Lubbeek, Chartreuzenbos en Horst in Holsbeek, Troostembergbos in Tielt-Winge en het Meetshovenbos in Aarschot


De opdracht betreft een onderhoudsopdracht voor het uitvoeren van groenonderhoud in de ANB-domeinen Ter Heide te Rotselaar, Lindenbos in Lubbeek, Chartreuzenbos en Horst in Holsbeek, Troostembergbos in Tielt-Winge en het Meetshovenbos in Aarschot. De opdracht bestaat voornamelijk uit het onderhoud van graspartijen, het scheren van hagen en groenmassieven en aanvullende diensten zoals het ophalen van vuil.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Een lijst met referenties betreffende vergelijkbare uitgevoerde opdrachten van de laatste drie jaren. Deze lijst met referenties dienst minstens de namen van de opdrachtgevers, de data van de uitvoering, het bedrag van de opdracht incl. btw, een omschrijving van de opdracht, alsook de contactpersoon van de opdrachtgever te vermelden.


Een lijst met referenties betreffende vergelijkbare uitgevoerde opdrachten van de laatste drie jaren met een cumulatief totaal van minimum euro100.000,00 excl. btw


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-15
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19