Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376005 (2020-516906)
Referentienummer:ILvA-YO/2020/03-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:09/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
LEVEREN VAN COMPOSTVATEN
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de zin van art. 2, 20° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.Voorwerp van deze leveringen: Het leveren van compostvaten.Een compostvat bestaat uit één vulcompartiment dat toelaat om op een beperkte oppervlakte kleine hoeveelheden organische afvalstoffen van verschillende afkomst oordeelkundig te composteren zonder dat het materiaal uitdroogt of slecht ruikt. Het bestaat uit een romp (één- of tweedelig) met afsluitbare opening, deksel en bodemplaat.Tevens kan men in het compostvat het materiaal vermengen en luchtig houden.Het betreft een levering met aankoop.
Aanbestedende overheid:
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst BE, Luk De Ceukelaire
+32 53858576
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst
Nationaal identificatienummer: 0862.014.551_26987
Zuid III, Industrielaan 18
Aalst
9320
Luk De Ceukelaire
Telefoon: +32 53858576
Luk.de.ceukelaire@ilva.be
http://www.ilva.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376005
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376005
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ILvA-YO%2F2020%2F03-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LEVEREN VAN COMPOSTVATEN


ILvA-YO/2020/03-F02_0

Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de zin van art. 2, 20° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorwerp van deze leveringen: Het leveren van compostvaten.

Een compostvat bestaat uit één vulcompartiment dat toelaat om op een beperkte oppervlakte kleine hoeveelheden organische afvalstoffen van verschillende afkomst oordeelkundig te composteren zonder dat het materiaal uitdroogt of slecht ruikt. Het bestaat uit een romp (één- of tweedelig) met afsluitbare opening, deksel en bodemplaat.Tevens kan men in het compostvat het materiaal vermengen en luchtig houden.

Het betreft een levering met aankoop.


Geraamde totale waarde: 28000.00

Het leveren van compostvaten.

Een compostvat bestaat uit één vulcompartiment dat toelaat om op een beperkte oppervlakte kleine hoeveelheden organische afvalstoffen van verschillende afkomst oordeelkundig te composteren zonder dat het materiaal uitdroogt of slecht ruikt. Het bestaat uit een romp (één- of tweedelig) met afsluitbare opening, deksel en bodemplaat.Tevens kan men in het compostvat het materiaal vermengen en luchtig houden.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 28000.00
Looptijd in maanden 36

Luk De Ceukelaire

Adviserend Directeur Milieu

Luk.de.ceukelaire@ilva.be

053/85.85.76


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Nihil


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-09
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-10-22

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Luk De Ceukelaire

Adviserend Directeur Milieu

Luk.de.ceukelaire@ilva.be

053/85.85.76


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19