Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376011 (2020-516927)
Referentienummer:Fedasil-2019-1401-F21_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Opleidingen groepsdynamiek en teamwork.
Beknopte beschrijving:
Deze opleidingen moeten de medewerkers in staat stellen hun vermogen te ontwikkelen om als team te werken, in verband te werken en samen te werken.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel BE
+32 474597304
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2020-516927
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_120
Kartuizersstraat 21
Brussel
1000
Telefoon: +32 474597304
trystan.heyse@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376011

Opleidingen groepsdynamiek en teamwork.


Fedasil-2019-1401-F21_0

Deze opleidingen moeten de medewerkers in staat stellen hun vermogen te ontwikkelen om als team te werken, in verband te werken en samen te werken.


opleidigen in het nederlands


Perceel nr.: 1

Mogelijkheid in alle opvangcentra in België aan de Nederlandstalige kant.


Zorg voor de nodige training in het Nederlands.


opleidigen in het frans


Perceel nr.: 2

Mogelijkheid in alle opvangcentra in België aan de Franstalige kant.


Zorg voor de vereiste training in het Frans.


AFDELING: PROCEDURE


Zie specificaties van het bestek.


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2020-05-18
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
autres
Originele datum van verzending: 2020-05-18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Nee.


Beroepsinstantie
1040
Beroepsprocedure

De vordering tot nietigverklaring kan binnen 60 dagen na bekendmaking, bekendmaking of kennisneming van de handeling worden ingesteld bij de afdeling administratieve geschillen van de Raad van State.

Het verzoek tot schorsing moet van haar kant binnen 15 dagen worden ingediend


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Dienst Overheidsopdrachten
Bruxelles
1000
trystan.heyse@fedasil.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19