Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376013 (2020-516924)
Referentienummer:ILvA-YO-2019-22-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:09/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
LEVEREN VAN KUNSTSTOF COMPOSTBAKKEN
Beknopte beschrijving:
Het betreft een levering met aankoop.Middels deze overheidsopdracht zoekt ILvA een leverancier kunststof compostbakken en bijhorende aanbouwmodules. De levering van de eerste 20 bakken (of een veelvoud daarvan) vindt plaats binnen maximum 45 kalenderdagen na de geschreven bestelling. De bijkomende leveringen in loten van minimaal 20 stuks gebeuren op afroep en moeten steeds binnen de termijn van maximaal 45 kalenderdagen uitgevoerd.
Aanbestedende overheid:
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst BE, Luk De Ceukelaire
+32 53858576
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst
Nationaal identificatienummer: 0862.014.551_26987
Zuid III, Industrielaan 18
Aalst
9320
Luk De Ceukelaire
Telefoon: +32 53858576
luk.de.ceukelaire@ilva.be
http://www.ilva.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376013
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376013
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ILvA-YO-2019-22-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LEVEREN VAN KUNSTSTOF COMPOSTBAKKEN


ILvA-YO-2019-22-F02_0

Het betreft een levering met aankoop.

Middels deze overheidsopdracht zoekt ILvA een leverancier kunststof compostbakken en bijhorende aanbouwmodules. De levering van de eerste 20 bakken (of een veelvoud daarvan) vindt plaats binnen maximum 45 kalenderdagen na de geschreven bestelling. De bijkomende leveringen in loten van minimaal 20 stuks gebeuren op afroep en moeten steeds binnen de termijn van maximaal 45 kalenderdagen uitgevoerd.


Geraamde totale waarde: 92000.00

Het betreft een levering met aankoop.

Middels deze overheidsopdracht zoekt ILvA een leverancier kunststof compostbakken en bijhorende aanbouwmodules. De levering van de eerste 20 bakken (of een veelvoud daarvan) vindt plaats binnen maximum 45 kalenderdagen na de geschreven bestelling. De bijkomende leveringen in loten van minimaal 20 stuks gebeuren op afroep en moeten steeds binnen de termijn van maximaal 45 kalenderdagen uitgevoerd.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 92000.00
Looptijd in maanden 36

Luk.de.ceukelaire@ilva.be

053858576


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


nihil


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-09
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-09-07

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Luk.de.ceukelaire@ilva.be


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19