Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376026 (2020-516968)
Referentienummer:Universiteit Antwerpen-20051-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:12/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
DIENSTVERLENING ANTWERP VALORISATION & DEVELOPMENT
Beknopte beschrijving:
Universiteit Antwerpen is op zoek naar een strategisch consultant voor de business unit Antwerp Valorisation & Development (AVD). AVD is de nieuwe business unit van de Universiteit Antwerpen die expliciet inzet op de valorisatie van onderzoek, door in te spelen op de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Er werden drie prioritaire multidisciplinaire valorisatiedomeinen gedefinieerd die een sterk potentieel hebben in de specifieke context van de Universiteit Antwerpen:(1) grootstedelijkheid, smart city, logistiek, mobiliteit;(2) duurzame chemie en materialen;(3) infectieziekten en milieugezondheid. Voor het verder uitbouwen en in de markt zetten van deze drie valorisatiedomeinen en het ontwikkelen van een vierde valorisatiedomein is er ondersteuning van een senior strategisch consultant nodig. Dit houdt onder meer in dat er vanuit de Antwerpse context acties worden genomen in: het verkennen van het marktpotentieel, het ontwikkelen van strategieën, het bezoeken van potentiële partners en het opzetten van nieuwe partnerships. Specifieke aandacht gaat naar de lange termijn duurzame samenwerking met sterke industriele en overheidspartijen met een sterk Europees perspectief.
Aanbestedende overheid:
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen BE, Elio Berardocco
+32 32653110
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0257.216.482_23014
Prinsstraat 13
Antwerpen
2000
Elio Berardocco
Telefoon: +32 32653110
aanbestedingen@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376026
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376026
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Universiteit+Antwerpen-20051-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=29635

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


DIENSTVERLENING ANTWERP VALORISATION & DEVELOPMENT


Universiteit Antwerpen-20051-F02_0

Universiteit Antwerpen is op zoek naar een strategisch consultant voor de business unit Antwerp Valorisation & Development (AVD). AVD is de nieuwe business unit van de Universiteit Antwerpen die expliciet inzet op de valorisatie van onderzoek, door in te spelen op de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Er werden drie prioritaire multidisciplinaire valorisatiedomeinen gedefinieerd die een sterk potentieel hebben in de specifieke context van de Universiteit Antwerpen:

(1) grootstedelijkheid, smart city, logistiek, mobiliteit;

(2) duurzame chemie en materialen;

(3) infectieziekten en milieugezondheid.

Voor het verder uitbouwen en in de markt zetten van deze drie valorisatiedomeinen en het ontwikkelen van een vierde valorisatiedomein is er ondersteuning van een senior strategisch consultant nodig. Dit houdt onder meer in dat er vanuit de Antwerpse context acties worden genomen in: het verkennen van het marktpotentieel, het ontwikkelen van strategieën, het bezoeken van potentiële partners en het opzetten van nieuwe partnerships. Specifieke aandacht gaat naar de lange termijn duurzame samenwerking met sterke industriele en overheidspartijen met een sterk Europees perspectief.


Universiteit Antwerpen is op zoek naar een strategisch consultant voor de business unit Antwerp Valorisation & Development (AVD). AVD is de nieuwe business unit van de Universiteit Antwerpen die expliciet inzet op de valorisatie van onderzoek, door in te spelen op de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Er werden drie prioritaire multidisciplinaire valorisatiedomeinen gedefinieerd die een sterk potentieel hebben in de specifieke context van de Universiteit Antwerpen:

(1) grootstedelijkheid, smart city, logistiek, mobiliteit;

(2) duurzame chemie en materialen;

(3) infectieziekten en milieugezondheid.

Voor het verder uitbouwen en in de markt zetten van deze drie valorisatiedomeinen en het ontwikkelen van een vierde valorisatiedomein is er ondersteuning van een senior strategisch consultant nodig. Dit houdt onder meer in dat er vanuit de Antwerpse context acties worden genomen in: het verkennen van het marktpotentieel, het ontwikkelen van strategieën, het bezoeken van potentiële partners en het opzetten van nieuwe partnerships. Specifieke aandacht gaat naar de lange termijn duurzame samenwerking met sterke industriele en overheidspartijen met een sterk Europees perspectief.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-12
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19