Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376027 (2020-516970)
Referentienummer:Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B3-9337/0053/W2013-27-F05_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:08/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Werken en leveringen voor inkoopstations m.b.t. netaansluiting van het windturbineproject Linkeroever fase 3A
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
nv Wind aan de Stroom 2013 - W@S2013, p/a Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen BE, Mevrouw Tanja Vervaet
+32 32052233
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


nv Wind aan de Stroom 2013 - _hidden_@S2013
Nationaal identificatienummer: BE0542.421.921
p/a Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
Mevrouw Tanja Vervaet
Telefoon: +32 32052233
tanja.vervaet@windaandestroom.be
www.windaandestroom.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/9337/B3/2020
nv Wind aan de Stroom 2013 - _hidden_@S2013
Nationaal identificatienummer: BE0542.421.921
p/a Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
Mevrouw Tanja Vervaet
Telefoon: +32 32052233
tanja.vervaet@windaandestroom.be
www.windaandestroom.be
https://eten.publicprocurement.be
Algemene overheidsdiensten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Werken en leveringen voor inkoopstations m.b.t. netaansluiting van het windturbineproject Linkeroever fase 3A


W2013-27

zie II.2.4


Haven van Antwerpen


Ontwerpen, leveren, plaatsen/samenbouwen, testen, keuren en in dienst nemen van inkoopstations (= HS-cabines) volgens huidige regelgeving en voorschriften (AREI, DNB, Synergrid,…) met smart functies en remote bediening, en in bepaalde gevallen directe lijn verbinding(en) met noodzaak tot snel en veilig omschakelen van oude naar nieuwe netaansluiting, en aansluiting (hoogspanning, data en communicatie) van het windturbineproject Linkeroever fase 3A, waarbij 6 windturbines en eventueel 2 bijkomende windturbines worden aangesloten op verschillende spanningniveau's.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 10

Vereiste opties (Opties: er zullen in de meetstaat verplichte opties worden opgenomen.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

De indiening van de kandidatuur geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken.

Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

De inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.


1. De kandidaat dient een verklaring in op eer betreffende de totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 1.350.000,00 EUR.


1. minimaal 1.350.000,00 EUR.


1. De inschrijver dient een lijst te bezorgen met referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde werken en met vermelding van datum in dienst name en/of opleveringsdatum van de installatie, locatie opdrachtgever en telefoonnummer, merk en type HS-schakelmateriaal en prefabcabine. Specifiek dient de inschrijver zijn ervaring met het aansluiten van decentrale productie op het distributienet met een, vermogen van meer dan 1,0 MWe, waarbij een aansturing (actief en/of reactief vermogen) van op afstand van toepassing was, aan te tonen.

De inschrijver dient zijn methodiek te beschrijven van hoe hij volgens huidige voorschriften (AREI, Synergrid, DNB, …) tot een goedgekeurd eindproduct en binnen de afgesproken termijn zal komen.

De inschrijver dient te beschikken over de vereiste erkenning. Het opdrachtgevend bestuur is van oordeel dat deze opdracht valt onder erkenning P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 4.


1. -

Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-08
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


* Wijze van indienen - e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Overeenkomstig artikel 24,2° van de wet van 17 juni 2013 is dit de burgerlijke rechter
nvt
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overeenkomstig artikel 24,2° van de wet van 17 juni 2013 is dit de burgerlijke rechter
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19