Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376062 (2020-517006)
Referentienummer:Malle-PPP00X-936/0007/2020001-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:02/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract - bouwmaterialen in wrak 2020 - 2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle BE, Mevrouw Lynn Heiler
+32 33100552
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
Malle
2390
Mevrouw Lynn Heiler
Telefoon: +32 33100552
lynn.heiler@malle.be
Fax: +32 33117170
www.malle.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/936/0X/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract - bouwmaterialen in wrak 2020 - 2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020001

zie II.2.4


Magazijn Technische Dienst, 2390 Malle


Raamcontract - bouwmaterialen in wrak 2020 - 2023


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische waarde
Weging: 60
Prijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 12

maximaal 3 maal stilzwijgend verlengbaar


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Daarnaast wordt er uitdrukkelijk gevraagd dat het uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document wordt toegevoegd waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Attest niet failllissement


1. bankverklaring

2. bezorgen attest niet faillissement


1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.


1. Attest bewijs van inschrijving


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-02
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-09-30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19