Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376063 (2020-517016)
Referentienummer:AWV Vl-Br-X21/A8/9-F03_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Bouwen van een voetgangersbrug over de A8 ter hoogte van de Rodenemweg te Halle
Beknopte beschrijving:
In deze aanneming worden twee soorten werkzaamheden rond de A8 uitgevoerd. Enerzijds de bouw van een stalen voetgangersbrug waarbij de dimensies van de doorsnedes van de stalen constructieëlementen moeten worden berekend, alsook de fundering. De bestaande beplanting dient gerooid te worden en randverhardingen dienen aangelegd te worden. En anderzijds een structureel onderhoud dat dient uitgevoerd te worden over verschillende zones langs de A8.
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven BE, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
+32 16665750
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17464
Diestsepoort 6 bus 81
Leuven
3000
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon: +32 16665750
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376063

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouwen van een voetgangersbrug over de A8 ter hoogte van de Rodenemweg te Halle


AWV Vl-Br-X21/A8/9-F03_1

In deze aanneming worden twee soorten werkzaamheden rond de A8 uitgevoerd. Enerzijds de bouw van een stalen voetgangersbrug waarbij de dimensies van de doorsnedes van de stalen constructieëlementen moeten worden berekend, alsook de fundering. De bestaande beplanting dient gerooid te worden en randverhardingen dienen aangelegd te worden. En anderzijds een structureel onderhoud dat dient uitgevoerd te worden over verschillende zones langs de A8.


Halle


De opdracht omvat hoofdzakelijk:

Deelproject 1:

Het bouwen van een stalen voetgangersbrug, inclusief fundering

Het aanleggen van toegangswegjes van de bestaande rijweg tot aan de brugconstructie

Het berekenen van de dimensie van de stalen onderdelen

Het berekenen van de fundering

Deelproject 2: A8 kmpt. 4.3 - 3.75

Het affrezen van de toplagen, en plaatselijk ook een onderlaag;

Het aanleggen van nieuwe onder- en toplagen in asfalt;

Deelproject 3: op- en afritten complex 22 Halle en complex 23 Tubeke

Het demonteren en opnieuw monteren van bestaande vangrails;

Het affrezen van de toplagen asfalt;

Het aanleggen van nieuwe toplagen in asfalt;

Deelproject 4: oprit A8 >> R0 binnenring

Het affrezen van de toplaag in asfalt;

Het aanleggen van een nieuwe toplaag;

Het opmeten en opmaken van een nieuw ontwerp van de markeringen;

Het vernieuwen van de vangrails in de middenberm (beide rijrichtingen);

Hakhoutbeheer in de middenberm;

Deelproject 5: hakhoutbeheer langs de A8

Algemeen

Het afleveren van een as-builtdossier

Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.


Gunningscriteria
Prijs

voor de uitvoeringstermijn wordt verwezen naar art. 76 van het bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Opdracht nr.: 1M3D8F/19/33
Perceel nr.: 1

Bouwen van een voetgangersbrug over de A8 thv de Rodenemweg te Halle


De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19