Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376068 (2020-517041)
Referentienummer:IGO-PPP15D-2020/019-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:10/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Ondersteuning boekhouding IGO div en IGO-W vzw
Beknopte beschrijving:
Het ondersteunen van de boekhouding volgens de technische bepalingen voor de boekjaren 2021-2022-2023. Bepaalde opdrachten voor het boekjaar 2023 kunnen pas in 2024 uitgevoerd worden.
Aanbestedende overheid:
IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek BE, Peter Janssens
+32 16298540
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


IGO
Nationaal identificatienummer: 0862.962.775_26210
De Vunt 17
Holsbeek
3220
Peter Janssens
Telefoon: +32 16298540
info@igo.be
www.igo.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376068
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376068
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IGO-PPP15D-2020%2F019-F02
dienstverlenende intergemeentelijke vereniging
dienstverlenende intergemeentelijke vereniging

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ondersteuning boekhouding IGO div en IGO-W vzw


IGO-PPP15D-2020/019-F02_0

Het ondersteunen van de boekhouding volgens de technische bepalingen voor de boekjaren 2021-2022-2023. Bepaalde opdrachten voor het boekjaar 2023 kunnen pas in 2024 uitgevoerd worden.


De Vunt 17, 3220 Holsbeek


Ondersteuning boekhouding IGO div en IGO-W vzw


Gunningscriteria
Aanvang 2021-01-01
Einde 2023-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-10
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
F. Smoldersplein 5
Leuven
3000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Leuven
3000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19