Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376106 (2020-517038)
Referentienummer:Maasmechelen-PPP00M-3351/0006/20/106-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:09/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoud en herstellingen gemeentewegen 2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Op diverse plaatsen in Maasmechelen wensen we werken uit te voeren ifv het jaarlijks onderhoud van ons wegennet. Volgende straten en fietspaden worden opgenomen:- Deel 1 Betonwerken:o Oude Bunders Breitwaterstraat;o Zetellaan thv Rotonde Village tot grens Dilsen – Stokkem;- Deel 2 Asfaltwerken: o Aanpassingen brug Dr. Haubenlaan;o Breitwaterstraat;o Veldwegje Texaco vanaf N78 tot Kennebekkestraat Opgrimbie;o Kleine en middelgrote asfaltherstellingen.
Aanbestedende overheid:
Gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen BE, De heer Erwin Vranken
+32 89769610
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Maasmechelen
Heirstraat 239
Maasmechelen
3630
De heer Erwin Vranken
Telefoon: +32 89769610
overheidsopdrachten@maasmechelen.be
Fax: +32 89769649
www.maasmechelen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3351/0M/2020
Patrimonium & Mobiliteit
Nationaal identificatienummer: P&M
Heirstraat 239
Maasmechelen
3630
De heer Dirk Hamers
Telefoon: +32 89769784
dirk.hamers@maasmechelen.be
Fax: +32 89769679
www.maasmechelen.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoud en herstellingen gemeentewegen 2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


20/106

Op diverse plaatsen in Maasmechelen wensen we werken uit te voeren ifv het jaarlijks onderhoud van ons wegennet. Volgende straten en fietspaden worden opgenomen:

- Deel 1 Betonwerken:

o Oude Bunders Breitwaterstraat;

o Zetellaan thv Rotonde Village tot grens Dilsen - Stokkem;

- Deel 2 Asfaltwerken:

o Aanpassingen brug Dr. Haubenlaan;

o Breitwaterstraat;

o Veldwegje Texaco vanaf N78 tot Kennebekkestraat Opgrimbie;

o Kleine en middelgrote asfaltherstellingen.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Betonwerken 2020


Perceel nr.: 1

zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 70

Asfaltwerken 2020


Perceel nr.: 2

zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 70

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Op basis van de raming dient er een erkenning in klasse 4 (werken tot EUR 900.000) te zijn.


1. Klasse 4


1. Op basis van de raming dient er een erkenning in categorie C (Wegenbouwkundige werken) te zijn.


1. Categorie C (Wegenbouwkundige werken)

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-09
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-09-07

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19