N. 376349 (2020-517478) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Raamovereenkomst voor levering van hardware
Beknopte beschrijving : Het voorwerp van de raamovereenkomst betreft het leveren van hardware: computers, laserprinters, randapparatuur en accessoires, netwerkapparatuur en smartphones.
N. 376349 (2020-517478)
Referentienummer: VDAB Dienst Inkoop-2020/128/INK/ICT/MD-F02_0
Publicatie datum: 25/05/2020
 
Type: Aankondiging van opdracht

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Nationaal identificatienummer: 0887.010.362_501867
Keizerslaan 11
Brussel
9400
Marc Detiège
marc.detiege@vdab.be
http://www.vdab.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376349
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376349
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VDAB+Dienst+Inkoop-2020%2F128%2FINK%2FICT%2FMD-F02
EVA
Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor levering van hardware


VDAB Dienst Inkoop-2020/128/INK/ICT/MD-F02_0

Het voorwerp van de raamovereenkomst betreft het leveren van hardware: computers, laserprinters, randapparatuur en accessoires, netwerkapparatuur en smartphones.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Computers


Perceel nr.: 1

Alle locaties - verspreid over Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - van VDAB en van zijn partners kunnen opgegeven worden als leveringsplaats.


Levering van draagbare -en desktop computers.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit
Weging: 20
Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid
Weging: 20
Prijs Weging: 60
Looptijd in maanden 48

Laserprinters


Perceel nr.: 2

Alle locaties - verspreid over Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - van VDAB en van zijn partners kunnen opgegeven worden als leveringsplaats.


Levering van laserprinters monochroom en kleur.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit
Weging: 40
Prijs Weging: 60
Looptijd in maanden 48

Randapparatuur en accessoires


Perceel nr.: 3

Alle locaties - verspreid over Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - van VDAB en van zijn partners kunnen opgegeven worden als leveringsplaats.


Levering van diverse randapparatuur en accessoires.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit
Weging: 40
Prijs Weging: 60
Looptijd in maanden 48

Netwerkapparatuur


Perceel nr.: 4

Alle locaties - verspreid over Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - van VDAB en van zijn partners kunnen opgegeven worden als leveringsplaats.


Levering van netwerkapparatuur LAN en WLAN.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit
Weging: 35
Prijs Weging: 65
Looptijd in maanden 48

Smartphones


Perceel nr.: 5

Alle locaties - verspreid over Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - van VDAB en van zijn partners kunnen opgegeven worden als leveringsplaats.


Levering van smartphones.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit
Weging: 60
Prijs Weging: 40
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-30
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-06-30
Plaatselijke tijd: 10:00

Brussel


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


1) Mogelijkheid tot vraagstelling en inlichtingen: zie hoofdstuk II.3 van het bestek.

2) De offerte moet elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite. De offerte kan noch via e-mail noch op papier worden ingediend.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
Fax: +32 22349900
http://www.raadvanstate.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11
Brussel
1000
juristen@vdab.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-25