Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380068 (2020-522260)
Referentienummer:Saint-Ghislain-20200065-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:07/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Travaux de consolidation et de rénovation de l'école du Happart à Sirault
Beknopte beschrijving:
Travaux de consolidation et de rénovation de l'école du Happart à Sirault
Aanbestedende overheid:
Saint-Ghislain, rue de Chièvres 17, 7333 Tertre BE
+32 65761981
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Saint-Ghislain
Nationaal identificatienummer: 0207.292.463_23044
rue de Chièvres 17
Tertre
7333
Telefoon: +32 65761981
info@saint-ghislain.be
www.saint-ghislain.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380068
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380068
Servie Technique
rue de Chièvres 17
Tertre
7333
Monsieur Vincent Cambier
Telefoon: +32 65791946
vincent.cambier@saint-ghislain.be
http://www.saint-ghislain.be
http://www.saint-ghislain.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Saint-Ghislain-20200065-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Travaux de consolidation et de rénovation de l'école du Happart à Sirault


Saint-Ghislain-20200065-F02_0

Travaux de consolidation et de rénovation de l'école du Happart à Sirault


Ecole du Happart à Sirault


*- Travaux de consolidation et de rénovation de l'école du Happart à Sirault

Comprenant :

*- renforcement des fondations des murs fissurés et réparations,

*-Mise en conformité de l'électricité suivant le rapport de l'organisme agréer AIB,

*- Mise en conformité du bâtiment suivant le rapport SRI,

*-Travaux de parachèvement.


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2020-09-08

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Procédure négociée directe avec publication préalable


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-07
Plaatselijke tijd: 12:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-12-08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons)
Rue de Nimy 35
mons
7000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29