Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380086 (2020-522345)
Referentienummer:Commune d'Etterbeek-PPP0F9-2043/0012/TP/ORD/A-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:05/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Verhuur, onderhoud van hygienische uitrusting en levering van verbruiksmiddelen voor de sanitaire installaties in verschillende gebouwen (2020-2024) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Etterbeek, Oudergemlaan, 113-117, 1040 Etterbeek BE, De heer Alain BOON
+32 26272702
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Etterbeek
Oudergemlaan, 113-117
Etterbeek
1040
De heer Alain BOON
Telefoon: +32 26272702
alain.boon@etterbeek.be
Fax: +32 26272710
www.etterbeek.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2043/F9/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Verhuur, onderhoud van hygienische uitrusting en levering van verbruiksmiddelen voor de sanitaire installaties in verschillende gebouwen (2020-2024) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


TP/ORD/AB/2020/45

zie II.2.4


verschillende gemeentelijke gebouwen


Verhuur, onderhoud van hygienische uitrusting en levering van verbruiksmiddelen voor de sanitaire installaties in verschillende gebouwen (2020-2024)


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit en eenvoudig gebruik van de sanitaire apparaten
Weging: 15
Kostencriterium
Naam: Huurprijs van de sanitaire apparaten
Weging: 75
Kostencriterium
Naam: Kost van verbruiksartikelen (buiten het basiscontract)
Weging: 10
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);

- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);

- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.


1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1.

De inschrijver moet bij zijn offerte minstens twee referenties voegen waarin blijkt dat hij in staat is sanitaire materiaal te kunnen plaatsen van minstens 700 apparaten (zeepdragers, automatische handdoekafrollers, w-c papier dragers 2 rollen, hygiënische vuilbakken "Dames", dispostief wc-borstel, seat cleaner...) en het leveren van desbetreffende verbruiksgoederen op een duur van 48 maand.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-05
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-12-03

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29