Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380094 (2020-522368)
Referentienummer:Saint-Gilles-431_2020-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:11/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
AMÉNAGEMENTS DU PARC PIERRE PAULUS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « PARVIS-MORICHAR »
Beknopte beschrijving:
Il s'agit d'un marché de travaux pour l'aménagement paysager du parc Pierre Paulus (rénovation de la plaine de jeux, rénovation des cascatelles, travaux hydrologiques, création d'une nouvelle terrasse,...) et du réaménagement du boulodrome.
Aanbestedende overheid:
Saint-Gilles, Place M. Van Meenen, 39, 1060 Saint-Gilles BE
+32 24351221
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Saint-Gilles
Nationaal identificatienummer: 0207.367.588_21695
Place M. Van Meenen, 39
Saint-Gilles
1060
Telefoon: +32 24351221
lsegura@stgilles.brussels
https://stgilles.brussels/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380094
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380094
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Saint-Gilles-431_2020-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


AMÉNAGEMENTS DU PARC PIERRE PAULUS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « PARVIS-MORICHAR »


Saint-Gilles-431_2020-F02_0

Il s'agit d'un marché de travaux pour l'aménagement paysager du parc Pierre Paulus (rénovation de la plaine de jeux, rénovation des cascatelles, travaux hydrologiques, création d'une nouvelle terrasse,...) et du réaménagement du boulodrome.


Parc Pierre Paulus à 1060 Saint-Gilles


Il s'agit d'un marché de travaux pour l'aménagement paysager du parc Pierre Paulus (rénovation de la plaine de jeux, rénovation des cascatelles, travaux hydrologiques, création d'une nouvelle terrasse,...) et du réaménagement du boulodrome.


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 500

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


voir cahier spécial des charges


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-11
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-09-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'état
rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Conseil d'état
rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'Etat
rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29