Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380094 (2020-522368)
Referentienummer:Saint-Gilles-431_2020-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:11/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
HERAANLEG VAN HET PIERRE PAULUS PARK IN HET KADER VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT "VOORPLEIN-MORICHAR ”
Beknopte beschrijving:
Het gaat om een opdracht voor werken voor de landschappelijke inrichting van het Pierre Pauluspark(renovatie van het speelplein, renovatie van de watervalletjes, hydrologische werkzaamheden, aanleg van een nieuw terras,...) en de heraanleg van de Boulodrome.
Aanbestedende overheid:
Sint-Gillis, Van Meenenplein, 39, 1060 Sint-Gillis BE
+32 24351221
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Sint-Gillis
Nationaal identificatienummer: 0207.367.588_21695
Van Meenenplein, 39
Sint-Gillis
1060
Telefoon: +32 24351221
lsegura@stgilles.brussels
https://stgilles.brussels/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380094
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380094
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Saint-Gilles-431_2020-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


HERAANLEG VAN HET PIERRE PAULUS PARK IN HET KADER VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT "VOORPLEIN-MORICHAR ”


Saint-Gilles-431_2020-F02_0

Het gaat om een opdracht voor werken voor de landschappelijke inrichting van het Pierre Pauluspark

(renovatie van het speelplein, renovatie van de watervalletjes, hydrologische werkzaamheden, aanleg van een nieuw terras,...) en de heraanleg van de Boulodrome.


Pierre Pauluspark te 1060 Sint-Gillis


Het gaat om een opdracht voor werken voor de landschappelijke inrichting van het Pierre Pauluspark

(renovatie van het speelplein, renovatie van de watervalletjes, hydrologische werkzaamheden, aanleg van een nieuw terras,...) en de heraanleg van de Boulodrome.


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 500

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-11
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-09-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29