Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380096 (2020-522404)
Referentienummer:Gemeente Oostkamp-PPP05R-725/0008/2020/112-F03_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aanstellen ontwerper voor de renovatie van de theaterzaal in de Valkaart
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
gemeente Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp BE, Mevrouw Sharon Swimberghe
+32 50819841
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


gemeente Oostkamp
Nationaal identificatienummer: BE0207529520
Siemenslaan 1
Oostkamp
8020
Mevrouw Sharon Swimberghe
Telefoon: +32 50819841
overheidsopdrachten@oostkamp.be
www.oostkamp.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstellen ontwerper voor de renovatie van de theaterzaal in de Valkaart


2020/112

zie II.2.4


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 66115.70

De Valkaart theater, A. Rodenbachstraat 42 te 8020 Oostkamp


Niet-limitatieve lijst van werken

• Vernieuwen van de zitjes

• Vervangen vast tapijt en akoestische wandbekleding

• Podium:

- Vorm van het podium behouden

- Voorpodium (waar orkestbak zich bevindt) dient behouden te blijven maar moet verstevigd worden

• Vernieuwen van theatertrekken #14 (elektrisch gestuurd)

• Het bestaande filmdoek blijft behouden

• Podiumtextiel vernieuwen

• Leuning aan podium vernieuwen

• Ringleiding voor slechthorenden voor gans de zaal

• Plafond + verlichting aanpassen

• Deuren vernieuwen/aanpssen

. Ventilatie aanpassen

• Schilderwerken algemeen

• Binnensignalisatie herbekijken

• Probleem vestiaire -mogelijkheden zoeken


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Opdracht nr.: 2020/112

Aanstellen ontwerper voor de renovatie van de theaterzaal in de Valkaart


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-06-16
Aantal inschrijvingen: 5
5
0
0
5
Naam en adres van de contractant:
Antwerps Architecten Atelier
Lange lobroekstraat 201
Antwerpen
2060
Telefoon: +32 32263732
bruno.dekoning@architectenatelier.be
Geraamde totale waarde: 66115.70
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 66115.70

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Beroepsprocedure

15 dagen voor vordering tot schorsing

30 dagen voor vordering tot nietigverklaring


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29