Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380097 (2020-522333)
Referentienummer:Vives Zuid vzw-2020/025-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:15/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Niet-openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
CONCESSIE VAN UITBATING Uitbaten van de “Dining room Kasteel ‘t Hooghe”
Beknopte beschrijving:
De Provincie West-Vlaanderen geeft Kasteel 't Hooghe in erfpacht aan hogeschool VIVES en dit voor een periode van 30 jaar. Kasteel 't Hooghe staat symbool voor de ‘drive, connectie en creativiteit' van de streek en wil door haar werking deze waarden versterken en internationaal uitdragen. Het kasteel wil de krachtenbundeling tussen de triple helix actoren (de kennisinstellingen, de bedrijven en de besturen) in de regio faciliteren. We willen zo de regio nog sterker maken en internationaal op de kaart zetten. We zijn op zoek naar een uitbating van de ‘ dining room ‘ en catering door een vaste chef op betaalbaar, maar hoog niveau die respect heeft voor de lokale producten en een creatieve visie heeft. De concessiehouder verbindt zich ertoe het hogere doel van Kasteel 't Hooghe na te streven.
Aanbestedende overheid:
Vives Zuid vzw, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk BE
+32 50305238
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vives Zuid vzw
Nationaal identificatienummer: 0455.932.266_524405
Doorniksesteenweg 145
Kortrijk
8500
Telefoon: +32 50305238
mathias.reys@vives.be
Fax: +32 50305239
http://www.vives.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380097
www.vives.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


CONCESSIE VAN UITBATING Uitbaten van de “Dining room Kasteel ‘t Hooghe”


Vives Zuid vzw-2020/025-F02_0

De Provincie West-Vlaanderen geeft Kasteel 't Hooghe in erfpacht aan hogeschool VIVES en dit voor een periode van 30 jaar.

Kasteel 't Hooghe staat symbool voor de ‘drive, connectie en creativiteit' van de streek en wil door haar werking deze waarden versterken en internationaal uitdragen.

Het kasteel wil de krachtenbundeling tussen de triple helix actoren (de kennisinstellingen, de bedrijven en de besturen) in de regio faciliteren. We willen zo de regio nog sterker maken en internationaal op de kaart zetten.

We zijn op zoek naar een uitbating van de ‘ dining room ‘ en catering door een vaste chef op betaalbaar, maar hoog niveau die respect heeft voor de lokale producten en een creatieve visie heeft.

De concessiehouder verbindt zich ertoe het hogere doel van Kasteel 't Hooghe na te streven.


De Provincie West-Vlaanderen geeft Kasteel 't Hooghe in erfpacht aan hogeschool VIVES en dit voor een periode van 30 jaar.

Kasteel 't Hooghe staat symbool voor de ‘drive, connectie en creativiteit' van de streek en wil door haar werking deze waarden versterken en internationaal uitdragen.

Het kasteel wil de krachtenbundeling tussen de triple helix actoren (de kennisinstellingen, de bedrijven en de besturen) in de regio faciliteren. We willen zo de regio nog sterker maken en internationaal op de kaart zetten.

We zijn op zoek naar een uitbating van de ‘ dining room ‘ en catering door een vaste chef op betaalbaar, maar hoog niveau die respect heeft voor de lokale producten en een creatieve visie heeft.

De concessiehouder verbindt zich ertoe het hogere doel van Kasteel 't Hooghe na te streven.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

jaarlijks


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Niet-openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-15
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A
Kortrijk
8500
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A
Kortrijk
8500
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A
Kortrijk
8500
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29