Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380107 (2020-522307)
Referentienummer:Antwerpen-GAC_2020_01246-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:25/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Bouwblokstudie bedrijvencluster Kronenburg
Beknopte beschrijving:
De voorliggende opdracht bevat de uitvoering van een ontwerpmatig onderzoek met als doel de transformatie van het projectgebied naar een bereikbaar, sociaal veilig, aantrekkelijk en klimaat robuust bedrijventerrein waar het goed ondernemen is.
Aanbestedende overheid:
Stad Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BE
+32 33382547
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Telefoon: +32 33382547
fred.jacob@antwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380107
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380107
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC_2020_01246-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouwblokstudie bedrijvencluster Kronenburg


Antwerpen-GAC_2020_01246-F02_0

De voorliggende opdracht bevat de uitvoering van een ontwerpmatig onderzoek met als doel de transformatie van het projectgebied naar een bereikbaar, sociaal veilig, aantrekkelijk en klimaat robuust bedrijventerrein waar het goed ondernemen is.


De voorliggende opdracht bevat de uitvoering van een ontwerpmatig onderzoek met als doel de

transformatie van het projectgebied naar een bereikbaar, sociaal veilig, aantrekkelijk en klimaat

robuust bedrijventerrein waar het goed ondernemen is.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 4

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-25
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29