Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380116 (2020-522321)
Referentienummer:Woonpunt Mechelen-PPP0P1-4719/0013/2019/045-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:13/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstellen ontwerper in 2 fasen: architectuuropdracht voor afbraak 15 woningen en de realisatie van vervangbouw bestaande uit +/- 21 woningen”
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Woonpunt Mechelen cvba, Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen BE, Mevrouw Karen Geudens
+32 15280943
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Woonpunt Mechelen cvba
Nationaal identificatienummer: BE 0403607397
Lijsterstraat 6
Mechelen
2800
Mevrouw Karen Geudens
Telefoon: +32 15280943
karen.geudens@woonpuntmechelen.be
www.woonpuntmechelen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4719/P1/2020
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstellen ontwerper in 2 fasen: architectuuropdracht voor afbraak 15 woningen en de realisatie van vervangbouw bestaande uit +/- 21 woningen”


2019/0458/01

zie II.2.4


Fabiolalaan - Heffen


Het voorwerp van de diensten: architectuuropdracht voor het realiseren van een vervangbouw van 21-tal woningen.

Deze opdracht omvat het schetsontwerp, het opmaken van de sloopaanvraag,

het voorontwerp, het opmaken van de bouwaanvraag, het uitvoeringsontwerp

en het dossier ‘basis-aanbesteding', het onderzoek van de ingediende offertes en het uitoefenen van de leiding der werken.

De ontwerper staat in voor het volledige ontwerp inclusief de inplanting, stedenbouwkundige

invulling, de organisatie en het toezicht op de werken. Hiervoor dient de ontwerper

aan alle door de opdrachtgever noodzakelijke gewenste werk- en plenaire

vergaderingen evenals aan alle inspraak- en participatieprocedures actief deel te

nemen.

Voorts worden de specifieke taken verder toegelicht in het bijgevoegde contract.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Schetsontwerp en visietekst
Weging: 90
Kostencriterium
Naam: Erelonen
Weging: 10
Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

(bijlage B)

- Eén (of meerdere) perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het projectteam is (zijn) ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten of op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap

- In elk vakgebied zal minstens één persoon een lopende verzekering tegen beroepsrisico's bezitten

Voor de architect wordt minstens voldaan aan de bepalingen vastgelegd in Koninklijk Besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect (verzekering tegen beroepsrisico's en tegen de risico's van de 10-jarige aansprakelijkheid).

- Het projectteam moet bereid zijn zich te schikken naar de richtlijnen en bepalingen van de VMSW en te werken met de specifieke projectdocumenten van de VMSW

- Het projectteam moet bereid zijn zich te schikken naar de richtlijnen en bepalingen van Woonpunt Mechelen en de diverse overheidsinstanties.

- Alle leden van het projectteam zijn in orde met de bijdragen voor de sociale zekerheid, hebben geen fiscale schulden en zijn niet in staat van vereffening, gerechtelijk akkoord of faillissement

- Het projectteam heeft ervaring met de wet op overheidsopdrachten

- Het projectteam dient Nederlands als voertaal te gebruiken.

- Het projectteam dient bereid te zijn tot het uitvoeren van toezicht en het organiseren van een werkvergadering min. 1 maal per week en meer indien noodzakelijk, en hiervan steeds een verslag op te maken.

- Het projectteam dient bereid te zijn tot deelname aan mogelijke inspraak - en participatieprocedures, zonder aanrekening van bijkomende erelonen.

(bijlage E)


1. Deze wordt aangetoond door het voorleggen van een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie boekjaren. De gemiddelde jaarlijkse gecumuleerde omzet van het samengestelde projectteam zal minstens 200.000 EUR (excl. btw) bedragen.


1.

→ document van maximum 1 zijde van een A4-formaat


1. Samenstelling ontwerpteam

2. studiekwalificaties

beroepservaring

3. 3. Referentieprojecten, voorbeelddossier en visietekst


1. Het ontwerpteam is één bureau met de gevraagde specificaties of een groep die optreedt als één geheel. De samenstelling dient duidelijk bij de inschrijving te worden medegedeeld, met medewerkers, aantal fulltime equivalenten, contactpersonen, specialisaties en functie.

De architect of het architectenbureau is de coördinator van het gehele ontwerpteam, zowel wat ontwerp, uitvoering als opleveringen betreft.

• Architect

• dient houder te zijn van een diploma Architect of Ingenieur-Architect of is een personenassociatie gerechtigd om de functie van Architect uit te oefenen

(Ingeval rechtspersoon dient min. 1 natuurlijk persoon de functie van Architect uit te oefenen en aan de gestelde voorwaarden te beantwoorden. Inschrijver dient in dit geval te vermelden welk natuurlijke persoon belast wordt met de opdracht. Deze kan slechts vervangen worden na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.)

• dient over de toelating te beschikken tot de uitoefening van het beroep.

(Een Architect uit een ander land van de Europese Unie zal een ondertekende intentieverklaring insturen bij zijn inschrijving, om zich tijdelijk in te schrijven in de orde van de Architecten van België, vanaf de dag dat de opdracht aan zijn team is toegewezen, en voor de ganse duur van de werken.)

• dient uiteraard zijn stage te hebben volbracht.

• Raadgevend ingenieur stabiliteit

• dient houder te zijn van een diploma industrieel of burgerlijk ingenieur specialisatie bouw of gelijkwaardig diploma.

• Raadgevend ingenieur technieken

• dient houder te zijn van een diploma industrieel of burgerlijk ingenieur specialisatie bouw of elektromechanica of een gelijkwaardig diploma

• EPB-verslaggever

• met bewijs van registratie bij de VEA (Vlaams Energieagentschap). Deze verslaggever zal ook de EPC-certificaten-bouw afleveren per woongelegenheid aan de bouwheer (bij de voorlopige oplevering)

• Veiligheidscoördinator

• met bewijs van diploma van het vereiste veiligheidsniveau

• Verslaggever ventilatie

• met bewijs van de vereiste erkenning

→ document van maximum 2 zijden van een A4-formaat (enkel de eerste 2 zijden worden beoordeeld) met daarin de verklaring over de samenstelling van het projectteam.

2. • Om de technische en vakkundige betrouwbaarheid, en ervaring van het ontwerpteam te kunnen beoordelen, voegt de inschrijver bij zijn inschrijving een kopie van het diploma van elk van de teamleden bij.

→ Als bijlage worden de vereiste diploma's en erkenningen toegevoegd. Er wordt met aandrang gevraagd om enkel de relevante diploma's te bezorgen.

3. De inschrijver illustreert zijn competentie aan de hand van onderstaand aantal referenties.

Een referentievoorbeeld kan om verschillende redenen relevant zijn: hetzelfde type van programma, de wijze van aanpak, de omgang met de bestaande context, … De inschrijver beargumenteert de relevantie.

• Referentieprojecten: Het projectteam legt 4 gerealiseerde projecten voor die opgeleverd zijn na 1 januari 2010 in het kader van de wet op de overheidsopdrachten, sociale huisvestingsprojecten, het meest vergelijkbaar met deze opdracht.

Voor ieder project dienen volgende gegevens vermeld te worden:

• een korte omschrijving

• plaats, aard/omvang bebouwing

• naam opdrachtgever/organisator,

• datum ontwerp / realisatie ….

• Kostprijs woningbouwwerken (raming, gunningsbedrag, eindtotaal bij voorlopige oplevering)

• Relevantie van de opdracht

→ document van max. 8 bladzijden A4-formaat (2 zijden per project - enkel de eerste 2 bladzijden per project worden bekeken)

• een “voorbeeld dossier” van een door het ontwerpteam ontworpen bouwproject, dat volgens hen het beste aansluit bij de gestelde opdracht en waarbij de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, budgetbeheersing en toegankelijkheid voor minder mobiele...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-13
Plaatselijke tijd: 15:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-10-08
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 8

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
keizerstraat 20
Mechelen
2800
Telefoon: +32 15288111
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29