Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380124 (2020-522342)
Referentienummer:KULeuven-AVMB20-2089-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:03/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
AVMB20-2089 - Levering en installatie van een inductief gekoppeld plasma-massa spectrometer (ICP-MS)
Beknopte beschrijving:
Levering en installatie van een inductief gekoppeld plasma-massa spectrometer (ICP-MS)
Aanbestedende overheid:
Technische Diensten KU Leuven, W. de Croylaan 60A bus 5570, 3001 Heverlee BE, Ann Lemmens
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Technische Diensten KU Leuven
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_524497
W. de Croylaan 60A bus 5570
Heverlee
3001
Ann Lemmens
leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982
www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380124
www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KULeuven-AVMB20-2089-F02
Universiteit
Onderwijs en onderzoek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


AVMB20-2089 - Levering en installatie van een inductief gekoppeld plasma-massa spectrometer (ICP-MS)


KULeuven-AVMB20-2089-F02_0

Levering en installatie van een inductief gekoppeld plasma-massa spectrometer (ICP-MS)


Levering en installatie van een inductief gekoppeld plasma-massa spectrometer (ICP-MS)


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 34

Zie bestek


Zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-03
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29