Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380137 (2020-522407)
Referentienummer:Lierde-PPP12Y-87/0004/2020.2-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:19/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Aanleg fietspadverbinding Putse-Langemunte
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde BE, Mevrouw Leen Carlier
+32 55431032
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeentebestuur Lierde
Nieuwstraat 19
Lierde
9570
Mevrouw Leen Carlier
Telefoon: +32 55431032
leen.carlier@lierde.be
Fax: +32 55431016
www.lierde.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/87/12Y/2020
INFRAPLAN BVBA
Nationaal identificatienummer: 841575958
Gentpoortstraat 66 bus 1
Deinze
9800
De heer Christophe Van der Weken
Telefoon: +32 474567560
info@infraplan.be
http://www.infraplan.be/
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanleg fietspadverbinding Putse-Langemunte


2020.2

zie II.2.4


Putse-Langemunte


Aanleg van een fietspadverbinding tussen Putse en Langemunte te Lierde:

De onderhavige opdracht betreft 1 perceel m.n. wegenwerken:

 Opbraak en voorbereiding:

 opbraak bestaande infrastructuur.

 Wegenwerken:

 aanleg onderfundering en fundering;

 plaatsen van boordsteen;

 uitvoeren van fietspad in KWS;

 aanwerken van aanpalende zones


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 40

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-19
Plaatselijke tijd: 16:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-02-15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-08-19
Plaatselijke tijd: 16:00

Gemeentehuis, Schepenzaal, Nieuwstraat 19 te Lierde


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29