Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380141 (2020-522389)
Referentienummer:ZMK2-2020-ZMK-005-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:04/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Limburg
Onderwerp:
Mobiel röntgentoestel voor gebruik in het operatiekwartier
Beknopte beschrijving:
Levering, plaatsing en indienststelling van een mobiel C-boog systeem voor het operatiekwartier in het Ziekenhuis Maas en Kempen
Aanbestedende overheid:
Ziekenhuis Maas en Kempen, Diestersteenweg 425, 3650 Maaseik BE, Benny Stevens
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Ziekenhuis Maas en Kempen
Nationaal identificatienummer: 0475.777.476_625785
Diestersteenweg 425
Maaseik
3650
Benny Stevens
b.stevens@zmk.be
www.zmk.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380141
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380141
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ZMK2-2020-ZMK-005-F02
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Mobiel röntgentoestel voor gebruik in het operatiekwartier


ZMK2-2020-ZMK-005-F02_0

Levering, plaatsing en indienststelling van een mobiel C-boog systeem voor het operatiekwartier in het Ziekenhuis Maas en Kempen


Geraamde totale waarde: 120000.00

maaseik


Levering van een mobiel röntgentoestel voor gebruik in het operatiekwartier


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 1

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-04
Plaatselijke tijd: 10:55
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Parklaan 25/6
Hasselt
3500
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Parklaan 25/6
Hasselt
3500
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Parklaan 25/6
Hasselt
3500
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29