Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380155 (2020-522408)
Referentienummer:Lierde-PPP12Y-87/0001/2020-F03_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Aanleg fietspadverbinding Putse-Langemunte
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde BE, Mevrouw Leen Carlier
+32 55431032
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeentebestuur Lierde
Nieuwstraat 19
Lierde
9570
Mevrouw Leen Carlier
Telefoon: +32 55431032
leen.carlier@lierde.be
Fax: +32 55431016
www.lierde.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanleg fietspadverbinding Putse-Langemunte


2020

zie II.2.4


Putse-Langemunte


Aanleg van een fietspadverbinding tussen Putse en Langemunte te Lierde:

De onderhavige opdracht betreft 1 perceel m.n. wegenwerken:

 Opbraak en voorbereiding:

 opbraak bestaande infrastructuur.

 Wegenwerken:

 aanleg onderfundering en fundering;

 plaatsen van boordsteen;

 uitvoeren van fietspad in KWS;

 aanwerken van aanpalende zones


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Opdracht nr.: 2020

Aanleg fietspadverbinding Putse-Langemunte


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2020-521220
Originele datum van verzending: 2020-06-22

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29