Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380158 (2020-522365)
Referentienummer:Jodoigne-2020-40-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:06/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Waals Brabant
Onderwerp:
Accord-cadre ayant pour objet la fourniture de consommables informatiques
Beknopte beschrijving:
toners
Aanbestedende overheid:
Jodoigne, Rue du Château 13, 1370 Jodoigne BE, Sylvana Collin
+32 10819976
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Jodoigne
Nationaal identificatienummer: 0216.379.185_23133
Rue du Château 13
Jodoigne
1370
Sylvana Collin
Telefoon: +32 10819976
sylvana.collin@jodoigne.be
http://www.jodoigne.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380158
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380158
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Jodoigne-2020-40-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Accord-cadre ayant pour objet la fourniture de consommables informatiques


Jodoigne-2020-40-F02_0

toners


Geraamde totale waarde: 33057.85

Ville de Jodoigne


achat de toners pour imprimantes diverses


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 33057.85
Aanvang 2020-08-30

maximum 3 reconductions de 12 mois chacune


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Classe: N/A, Catégorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Procédure négociée directe avec publication préalable


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-06
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


reconduction de 12 mois - maximum 3 reconductions


Beroepsinstantie
Conseil d'etat
bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29