Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380165 (2020-522394)
Referentienummer:SGR25-wetenschapslokalen-verrecas-F03_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Onbekend
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
RENOVATIE WETENSCHAPSLOKALEN KTA BRUGGE EN KA/MS BRUGGE CENTRUM
Beknopte beschrijving:
RENOVATIE WETENSCHAPSLOKALEN KTA BRUGGE EN KA/MSBRUGGE CENTRUM
Aanbestedende overheid:
Scholengroep impact, Rijselstraat 3b, 8200 Sint-Michiels Brugge BE, Peter Verrecas
+32 474200934
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Scholengroep impact
Nationaal identificatienummer: 0267.384.458_23758
Rijselstraat 3b
Sint-Michiels Brugge
8200
Peter Verrecas
Telefoon: +32 474200934
pverrecas@ktabrugge.be
http://www.scholengroepimpact.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380165
VOI

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RENOVATIE WETENSCHAPSLOKALEN KTA BRUGGE EN KA/MS BRUGGE CENTRUM


SGR25-wetenschapslokalen-verrecas-F03_1

RENOVATIE WETENSCHAPSLOKALEN KTA BRUGGE EN KA/MS

BRUGGE CENTRUM


renovatie wetenschapslokalen - ingrijpende verbouwingswerken


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29