Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380169 (2020-522395)
Referentienummer:DP-G000512-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:13/07/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Senior Applicatiebeheerder .NET
Beknopte beschrijving:
Raamovereenkomst met 1 leverancier voor het inhuren van Senior Applicatiebeheerder .NET
Aanbestedende overheid:
Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE, Kris Declerck
+32 92660902
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Digipolis
Nationaal identificatienummer: 0860.487.295_21008
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Kris Declerck
Telefoon: +32 92660902
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380169
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380169
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-G000512-F02
opdrachthoudende vereniging
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Senior Applicatiebeheerder .NET


DP-G000512-F02_0

Raamovereenkomst met 1 leverancier voor het inhuren van Senior Applicatiebeheerder .NET


Raamovereenkomst met 1 leverancier voor het inhuren van Senior Applicatiebeheerder .NET


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 350

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-07-13
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 2

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Digipolis
Bellevue 1
Ledeberg (Gent)
9050
Telefoon: +32 92660900
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Fax: +32 92315521
www.digipolis.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Digipolis
Bellevue 1
Ledeberg (Gent)
9050
Telefoon: +32 92660900
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Fax: +32 92315521
www.digipolis.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Digipolis
Bellevue 1
Ledeberg (Gent)
9050
Telefoon: +32 92660900
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Fax: +32 92315521
www.digipolis.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29