Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 382957 (2020-526204)
Referentienummer:Université catholique de Louvain-L20AL001-F03_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Waals Brabant
Onderwerp:
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures en bois du bâtiment 458 sur le site de Louvain-la-Neuve
Beknopte beschrijving:
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures en bois du bâtiment 458 sur le site de Louvain-la-Neuve
Aanbestedende overheid:
Université catholique de Louvain , 1, Place de l'Université, 1348 Louvain-la-Neuve BE
+32 10473758
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Université catholique de Louvain
Nationaal identificatienummer: 0419.052.272_22821
1, Place de l'Université
Louvain-la-Neuve
1348
Telefoon: +32 10473758
loge.mp@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382957
Université

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures en bois du bâtiment 458 sur le site de Louvain-la-Neuve


Université catholique de Louvain-L20AL001-F03_0

Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures en bois du bâtiment 458 sur le site de Louvain-la-Neuve


Louvain-la-Neuve


Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures en bois du bâtiment 458 sur le site de Louvain-la-Neuve


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Opdracht nr.: L20AL001
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2020-06-03

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon
Place Albert 1er
Nivelles
1400
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Commission fédérale de médiation
Boulevard Simon Bolivar, 30 (WTCIII)
Bruxelles
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
SPF Justice
Boulevard de Waterloo, 115
Bruxelles
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30