Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 382975 (2020-526220)
Referentienummer:Enabel-NER351-F02_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:15/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Andere regio's
Onderwerp:
Travaux d'aménagement et équipement des périmètres d'irrigation dans les départements de Damagaram Takaya, Mirriah et Kantché dans la région de Zinder répartis dans six (6) communes
Beknopte beschrijving:
Travaux d'aménagement et équipement des périmètres d'irrigation dans les départements de Damagaram Takaya, Mirriah et Kantché dans la région de Zinder répartis dans six (6) communes
Aanbestedende overheid:
Enabel, Représentation de Enabel au Niger, sis Avenue de Niamey (YN 39) – Yantala Nouveau Niamey NE, Monsieur Adamou Kimba
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Représentation de Enabel au Niger, sis Avenue de Niamey (YN 39) - Yantala Nouveau
Niamey
Monsieur Adamou Kimba
adamou.kimba@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382975
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382975
Coopération développement

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Travaux d'aménagement et équipement des périmètres d'irrigation dans les départements de Damagaram Takaya, Mirriah et Kantché dans la région de Zinder répartis dans six (6) communes


Enabel-NER351-F02_0

Travaux d'aménagement et équipement des périmètres d'irrigation dans les départements de Damagaram Takaya, Mirriah et Kantché dans la région de Zinder répartis dans six (6) communes


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelenMaximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1

travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes d'Albarkaram et de Gafati respectivement dans les départements de Damagaram Takaya et de Mirriah


Perceel nr.: 1

Niger


travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes d'Albarkaram et de Gafati respectivement dans les départements de Damagaram Takaya et de Mirriah


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 4

travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes de Kantché et Yaouri, dans le département Kantché


Perceel nr.: 2

Niger


travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes de Kantché et Yaouri, dans le département Kantché


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 4

travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes de Tsaouni et Dan Barto, dans le département Kantché


Perceel nr.: 3

Niger


travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes de Tsaouni et Dan Barto, dans le département Kantché


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 4

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Classe: N/A, Catégorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-09-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30