Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 382918 (2020-526153)
Referentienummer:WRE-2020-610196-MIST-GO-278-F50_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:11/09/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Luik
Onderwerp:
LIERNEUX - LOGEMENTS Entretien des terrains et modification des haies avant revente des bâtiments
Beknopte beschrijving:
Entretien des terrains et modification des haies avant revente des bâtiments
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est, Rue de Fragnée, 2, 4000 LIEGE BE
+32 042297661
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26957
Rue de Fragnée, 2
LIEGE
4000
Telefoon: +32 042297661
michael.streel@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382918
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382918
REGIE DES BATIMENTS - WALLONIE REGION EST
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse : _hidden_@buildingsagency.be
LIEGE
4000
freemarket.WRE@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382918

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LIERNEUX - LOGEMENTS Entretien des terrains et modification des haies avant revente des bâtiments


LIERNEUX


Entretien des terrains et modification des haies avant revente des bâtiments


AFDELING: PROCEDURE


WRE-2020-610196-MIST-GO-278-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-09-11
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30