N. 417971 (2021-528674) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 417971 (2021-528674)
Referentienummer:Lede-2021/23Bis-F50_0
Publicatie datum:19/07/2021
Uiterste datum:18/08/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
LEVEREN EN PLAATSEN AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR
Beknopte beschrijving:
De inkomdeuren aan het gebouw, gelegen te Administratief Centrum 2 te Lede zijn aan vervanging toe. Om dit gebouw vlot toegankelijk te maken voor iedereen, wordt gekozen om in de huidige inkomsas de deuren te vervangen door automatische schuifdeuren.
Aanbestedende overheid:
Lede, Markt 1, 9340 Lede BE, Leen Hendrickx
+32 53606830
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Lede
Nationaal identificatienummer: 0207.440.438_21165
Markt 1
Lede
9340
Leen Hendrickx
Telefoon: +32 53606830
leen.hendrickx@lede.be
http://lede.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417971
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417971
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Lede-2021%2F23Bis-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=37947

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LEVEREN EN PLAATSEN AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR


Administratief Centrum 2 - 9340 Lede


De inkomdeuren aan het gebouw, gelegen te Administratief Centrum 2 te Lede zijn aan vervanging toe. Om dit gebouw vlot toegankelijk te maken voor iedereen, wordt gekozen om in de huidige inkomsas de deuren te vervangen door automatische schuifdeuren.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


Lede-2021/23Bis-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-18
Plaatselijke tijd: 10:10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-19