N. 422710 (2021-535448) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422710 (2021-535448)
Referentienummer:VRO-2021/210665/320L-01-KaBr-F50_0
Publicatie datum:14/09/2021
Uiterste datum:19/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
LEUVEN FOD Justitie Voorzien van een goederenhefplatforminstallatie inclusief metalen schacht
Beknopte beschrijving:
LEUVEN FOD Justitie Voorzien van een goederenhefplatforminstallatie inclusief metalen schacht
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Joris Van Impe
+32 25416669
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Joris Van Impe
Telefoon: +32 25416669
joris.vanimpe@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422710
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422710
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VRO-2021%2F210665%2F320L-01-KaBr-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LEUVEN FOD Justitie Voorzien van een goederenhefplatforminstallatie inclusief metalen schacht


LEUVEN


LEUVEN FOD Justitie Voorzien van een goederenhefplatforminstallatie inclusief metalen schacht


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2021/210665/320L-01-KaBr-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-19
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert een plaatsbezoek na telefonische afspraak met de heer Joris VAN IMPE, gsm: +32 25416669 mail:

joris.vanimpe@buildingsagency.be Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen. De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken (of anders per telefax of via de post) op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14