N. 425803 (2021-539969) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425803 (2021-539969)
Referentienummer:Boechout-PPP00V-5836/1007/JZP/2021-F50_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:15/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Dienstfietsen
Beknopte beschrijving:
De levering van dienstfietsen, zowel gewone als elektrische van aard.
Aanbestedende overheid:
Gemeente Boechout, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout BE, Mevrouw Inge Diels
+32 34600647
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Boechout
Nationaal identificatienummer: BE 0207.536.448
Heuvelstraat 91
Boechout
2530
Mevrouw Inge Diels
Telefoon: +32 34600647
Inge.Diels@boechout.be
Fax: +32 34600697
www.boechout.be
https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Dienstfietsen


diverse locaties


De levering van dienstfietsen, zowel gewone als elektrische van aard.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.


AFDELING: PROCEDURE


JZP/2021/015
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-12