N. 427186 (2021-542123) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 427186 (2021-542123)
Referentienummer:AQFINFRA-23558lot3-F50_0
Publicatie datum:25/10/2021
Uiterste datum:23/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Project 23.558/1 - Stekene, PS Polderstraat, EM
Beknopte beschrijving:
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation. Dit zijn gelegen langsheen: Polderstraat 1, 9190 StekeneDit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.Het bouwkundig gedeelte van het pompstation maakt voorwerp uit van een afzonderlijke procedure.
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Sam De Prekel
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Dhr. Sam De Prekel
Telefoon: +32 34504511
Aanbestedingen@aquafin.be
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427186
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427186
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-23558lot3-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Project 23.558/1 - Stekene, PS Polderstraat, EM


Stekene


Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:

De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation. Dit zijn gelegen langsheen: Polderstraat 1, 9190 Stekene

Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:

- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.

- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.

Het bouwkundig gedeelte van het pompstation maakt voorwerp uit van een afzonderlijke procedure.


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-23558lot3-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-23
Plaatselijke tijd: 11:20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-25