N. 429762 (2021-546195) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429762 (2021-546195)
Referentienummer:Merelbeke-PPP03O-2012/1028/2021076-F50_0
Publicatie datum:23/11/2021
Uiterste datum:06/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Reinigen van putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers, e.d. op het grondgebied van Merelbeke 2022 - 2024
Beknopte beschrijving:
Reinigen van putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers, e.d. op het grondgebied van Merelbeke 2022 - 2024
Aanbestedende overheid:
Gemeente Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke BE, Mevrouw Lenie Van Heesvelde
+32 92103263
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Merelbeke
Nationaal identificatienummer: 0207 453 207
Hundelgemsesteenweg 353
Merelbeke
9820
Mevrouw Lenie Van Heesvelde
Telefoon: +32 92103263
lenie.van.heesvelde@merelbeke.be
Fax: +32 92103259
www.merelbeke.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2012/3O/2021

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Reinigen van putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers, e.d. op het grondgebied van Merelbeke 2022 - 2024


grondgebied Merelbeke


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. * Een lijst van gelijkaardige werken die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht. Per project vermeldt hij de naam en het adres van de opdrachtgever, de contactpersoon met contactgegevens (telefoonnummer en mailadres) en het totaal bedrag voor de opdracht.


AFDELING: PROCEDURE


2021076
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-06
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-23