N. 429810 (2021-546167) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429810 (2021-546167)
Referentienummer:JUST-DGEPI-BBL-CSC n°2021/003/Régulation installations chauffage-F50_0
Publicatie datum:23/11/2021
Uiterste datum:07/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
ntretien et le maintien en service des appareillages de contrôle et de regulation des installations de chauffage de la Prison de Mons
Beknopte beschrijving:
Le présent marché porte sur l'entretien et le maintien en service des appareillages de contrôle et de régulation des installations de chauffage de la prison de Mons.
Aanbestedende overheid:
DG Penitentiaire Inrichtingen, Guldenvlies 87, 1000 Brussel BE
+32 475679678
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


DG Penitentiaire Inrichtingen
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_17568
Guldenvlies 87
Brussel
1000
Telefoon: +32 475679678
athanase.tshibangu@just.fgov.be
http://publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429810
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429810
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=JUST-DGEPI-BBL-CSC+n%C2%B02021%2F003%2FR%C3%A9gulation+installations+chauffage-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


ntretien et le maintien en service des appareillages de contrôle et de regulation des installations de chauffage de la Prison de Mons


Le présent marché porte sur l'entretien et le maintien en service des appareillages de contrôle et de régulation des installations de chauffage de la prison de Mons.


AFDELING: PROCEDURE


JUST-DGEPI-BBL-CSC n°2021/003/Régulation installations chauffage-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-23