N. 429883 (2021-546410) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429883 (2021-546410)
Referentienummer:FOD MV-DVI-DGDMS/11977-F50_0
Publicatie datum:24/11/2021
Uiterste datum:09/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Ondersteuning van de inspectiedienst beveiliging spoorvervoer in het raam van de controleopdrachten voor NIS, voor rekening van de FOD Mobiliteit & Vervoer
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft het ondersteunen van de inspectiedienst voor de controle op het beveiligingsbeleid van de netwerk- en informatiesystemen en van de interne en externe audits van de Aanbieders van Essentiële Diensten in het federale spoorvervoer. Ook zal worden gevraagd om de inspectiedienst bij het opstellen van een inspectieplan te ondersteunen.
Aanbestedende overheid:
FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1000 Brussel BE, Simon Goisse
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD Mobiliteit en Vervoer
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_67
Vooruitgangstraat 56
Brussel
1000
Simon Goisse
simon.goisse@mobilit.fgov.be
http://mobilit.belgium.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429883
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429883
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+MV-DVI-DGDMS%2F11977-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=40583
Mobiliteit & Vervoer

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ondersteuning van de inspectiedienst beveiliging spoorvervoer in het raam van de controleopdrachten voor NIS, voor rekening van de FOD Mobiliteit & Vervoer


De onderhavige opdracht betreft het ondersteunen van de inspectiedienst voor de controle op het beveiligingsbeleid van de netwerk- en informatiesystemen en van de interne en externe audits van de Aanbieders van Essentiële Diensten in het federale spoorvervoer. Ook zal worden gevraagd om de inspectiedienst bij het opstellen van een inspectieplan te ondersteunen.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FOD MV-DVI-DGDMS/11977-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-09
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-24