N. 431156 (2021-548143) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 431156 (2021-548143)
Referentienummer:FOD VVVL-MEDEX/2021/001-F50_0
Publicatie datum:07/12/2021
Uiterste datum:20/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
HET UITVOEREN VAN BIOLOGISCHE ANALYSES VAN STALEN AFGENOMEN BIJ PILOTEN VOOR REKENING VAN DE FOD VOLKSGEZONHEID, MEDEX (BESTUUR VAN DE MEDISCHE EXPERTISE)
Beknopte beschrijving:
HET UITVOEREN VAN BIOLOGISCHE ANALYSES VAN STALEN AFGENOMEN BIJ PILOTEN VOOR REKENING VAN DE FOD VOLKSGEZONHEID, MEDEX (BESTUUR VAN DE MEDISCHE EXPERTISE)
Aanbestedende overheid:
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel BE, Paul Brems
+32 5247618
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Nationaal identificatienummer: 0367.303.762_68
Victor Hortaplein 40 bus 10
Brussel
1060
Paul Brems
Telefoon: +32 5247618
paul.brems@health.fgov.be
www.health.fgov.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431156
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431156
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+VVVL-MEDEX%2F2021%2F001-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=40868

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


HET UITVOEREN VAN BIOLOGISCHE ANALYSES VAN STALEN AFGENOMEN BIJ PILOTEN VOOR REKENING VAN DE FOD VOLKSGEZONHEID, MEDEX (BESTUUR VAN DE MEDISCHE EXPERTISE)


HET UITVOEREN VAN BIOLOGISCHE ANALYSES VAN STALEN AFGENOMEN BIJ PILOTEN VOOR REKENING VAN DE FOD VOLKSGEZONHEID, MEDEX (BESTUUR VAN DE MEDISCHE EXPERTISE)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FOD VVVL-MEDEX/2021/001-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-20
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-07