N. 434018 (2022-501164) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434018 (2022-501164)
Referentienummer:FOD VVVL-P18/09(660).-F50_0
Publicatie datum:13/01/2022
Uiterste datum:15/03/2022
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Voor de uitvoering van residustudies van metazachloor in prei (open lucht).
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft de uitvoering van residustudies van metazachloor in prei (open lucht).
Aanbestedende overheid:
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel BE, Bert Coemans
+32 25247262
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Nationaal identificatienummer: 0367.303.762_68
Galileelaan 5/2
Brussel
1210
Bert Coemans
Telefoon: +32 25247262
bert.coemans@health.fgov.be
www.health.fgov.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434018
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434018
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+VVVL-P18%2F09%28660%29.-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Voor de uitvoering van residustudies van metazachloor in prei (open lucht).


De onderhavige opdracht betreft de uitvoering van residustudies van metazachloor in prei (open lucht).


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FOD VVVL-P18/09(660).-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-03-15
Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13