N. 434405 (2022-501824) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434405 (2022-501824)
Referentienummer:Imelda VZW-PPP0SD-245/2001/2021-1245-F50_0
Publicatie datum:18/01/2022
Uiterste datum:08/02/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aankoop en levering op afroep van capecitabine
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering op afroep van capecitabine Imelda VZW, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden
Aanbestedende overheid:
Imelda VZW, Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden BE, Mevrouw Karen Soomers
+32 15506134
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Imelda VZW
Imeldalaan 9
Bonheiden
2820
Mevrouw Karen Soomers
Telefoon: +32 15506134
karen.soomers@imelda.be
www.imelda.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/245/SD/2021
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering op afroep van capecitabine


Imelda VZW, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. De inschrijver zal een Nederlandstalige contactpersoon aanduiden dewelke kan worden gecontacteerd in het kader van deze opdracht.

2. Bewijs dat de Europese richtsnoeren C 343-01 van 5 november 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik nageleefd worden.

3. Een bewijs van terugbetaling door het RIZIV van het product; met datum vanaf wanneer deze terugbetaling geldig is.

4. Bewijs van registratie van het geneesmiddel (per aangeboden vorm) door het FAGG voor commercialisatie op de Belgische markt.

5. De inschrijver heeft een uitgewerkt continuïteitsplan. Hierin staan de preventieve en correctieve maatregelen die de leverbetrouwbaarheid garanderen.

6. Productie van het aangeboden product is conform de FMD.


1. De contactinformatie bestaat minimaal uit:

- Naam en voornaam;

- Functie;

- Telefoonnummer + mailadres.

Beschikbaarheid van generiek telefoonnummer en mailadres is aanbevolen.

Minstens dient er bevestigd te worden dat opvolging verzekerd wordt bij afwezigheid.

2. De certificaten en/of documentatie nodig om dit te staven zijn aanwezig en geldig bij indienen van de offerte.

3. De certificaten en/ of documenten nodig om dit te staven, zijn aanwezig en geldig bij indienen van de offerte.

4. De certificaten en/ of documenten die nodig zijn om dit te staven, zijn aanwezig en geldig bij indienen van de offerte.

5. De certificaten en/ of documenten nodig om dit te staven, zijn aanwezig en geldig bij indienen van de offerte.

6. De certificaten en/ of documenten nodig om dit te staven, zijn aanwezig en geldig bij indienen van de offerte.


AFDELING: PROCEDURE


2021-1245
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-08
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-18