N. 449864 (2022-523742) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449864 (2022-523742)
Referentienummer:BRU-2022-220233-198C-F50_0
Publicatie datum:21/06/2022
Uiterste datum:08/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - FOD Justitie - Rookafvoer van het bijgebouw van de gevangenis van Sint-Gillis
Beknopte beschrijving:
Rookafvoer van het bijgebouw van de gevangenis van Sint-Gillis
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 Bruxelles BE, Anne De Ceuleneer
+32 476841514
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Bruxelles
1060
Anne De Ceuleneer
Telefoon: +32 476841514
anne.deceuleneer@buildingsagency.be
http://www.regiedesbatiments.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449864
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449864
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BRU-2022-220233-198C-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - FOD Justitie - Rookafvoer van het bijgebouw van de gevangenis van Sint-Gillis


Rookafvoer van het bijgebouw van de gevangenis van Sint-Gillis


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2022-220233-198C-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-08
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De inschrijvers moeten verplicht de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd moeten worden.De geleide bezoeken vinden plaats op:

- Dinsdag 05/07/2022 om 10u

- Donderdag 07/07/2022 om 10u

Na het bezoek wordt er aan de Inschrijver een attest gegeven. Dit attest moet verplicht bij de offerte gevoegd worden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-21