N. 454581 (2022-529875) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454581 (2022-529875)
Referentienummer:IBGE-Bruxelles Environnement-PPP0UM-7573/2107/2022F015-F50_0
Publicatie datum:03/08/2022
Uiterste datum:16/09/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Een betere boekhouding van het elektrisch wegvervoer in de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Beknopte beschrijving:
Een betere boekhouding van het elektrisch wegvervoer in de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Aanbestedende overheid:
Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel BE, Mevrouw Manon Urbain
+32 25634313
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Leefmilieu Brussel
Nationaal identificatienummer: BE
Havenlaan 86C/3000
Brussel
1000
Mevrouw Manon Urbain
Telefoon: +32 25634313
murbain@environnement.brussels
www.leefmilieu.brussels
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/7573/UM/2022
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Een betere boekhouding van het elektrisch wegvervoer in de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen of diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien noodzakelijk om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat het bewijs van relevante leveringen of diensten die langer dan drie jaar geleden zijn geleverd of verleend toch in aanmerking wordt genomen


1. De inschrijver moet bewijzen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met de uitvoering van soortgelijke projecten, op nationaal of gewestelijk niveau in België, overeenkomstig de onderstaande specificaties:

1) Hij geeft informatie over ten minste drie verschillende projecten, waarvan:

 één betrekking heeft op gegevensverwerking en/of -analyse;

 één betrekking heeft op energie en/of vervoer;

 één betrekking heeft op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2) Voor elk opgegeven project moeten ten minste de volgende gegevens worden verstrekt: een korte beschrijving van het project, het jaar waarin het is uitgevoerd, het bedrag, de aanbestedende overheid, de leden van het projectteam die bij het project betrokken waren.

3) De prestaties bij een overheidsinstelling moeten worden aangetoond met attesten die door de bevoegde overheid zijn afgegeven of medeondertekend.


AFDELING: PROCEDURE


2022F0151
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-16
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-03