N. 458825 (2022-536097) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458825 (2022-536097)
Referentienummer:EhB-JUR/DAKRITCS/2022-F50_0
Publicatie datum:21/09/2022
Uiterste datum:21/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Prijsaanvraag dakwerken campus RITCS
Beknopte beschrijving:
de uitvoering van dakwerken op campus RITCS
Aanbestedende overheid:
Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Erasmushogeschool Brussel
Nationaal identificatienummer: 0255.710.113_524195
Nijverheidskaai 170
Brussel
1070
overheidsopdrachten@ehb.be
https://www.erasmushogeschool.be/nl
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458825
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458825

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Prijsaanvraag dakwerken campus RITCS


de uitvoering van dakwerken op campus RITCS


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


EhB-JUR/DAKRITCS/2022-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21